Informacje
Informacja
piątek, 19 maja 2017

Szanowni Państwo

W dniach od 15 maja do 29 maja 2017 r.  każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Sprawdzenia można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, pok. 310, w godz. pracy tut. Urzędu.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Wpis do rejestru wyborców
piątek, 19 maja 2017

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A mogą wystąpić obywatele polscy:

  • stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. zameldowanie na pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków. W przypadku powoływania się na zeznania świadków należy stawić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania do protokołu.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Spotkania w Centrum Inicjatyw Społecznych
wtorek, 16 maja 2017

REFERENDUM  CIS- plakat3

e-max.it: your social media marketing partner
 
Kalendarz spotkań w sprawie Referendum Gminnego
wtorek, 16 maja 2017

NIC o NAS bez NAS

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ

W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

DATA

SOŁECTWO/OSIEDLE

MIEJSCE SPOTKANIA

18 maja 2017 r.

godz. 18.00

Macierzysz

Szeligi

Avilla – Dom Bankietowy

ul. Szeligowska 5

18 maja 2017 r.

godz. 20.15

Bronisze

Mory

Jawczyce

Filia Domu Kultury w Broniszach

ul. Przyparkowa 15

19 maja 2017 r.

Godz. 19.00

Myszczyn

Pilaszków

Orły

Święcice

Płochocin Wieś

Wolskie

Budynek Straży Pożarnej w Święcicach

ul. Warszawska 53

23 maja 2017 r.

godz. 18.00

Os. Ołtarzew

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Lipowa 11

25 maja 2017 r.

godz. 19.00

Piotrkówek Duży

Piotrkówek Duży

ul. Świerkowa 18

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
piątek, 12 maja 2017

Niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum lokalnym, o których mowa w części informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby wpisane do stałego rejestru wyborców w Ożarowie Mazowieckim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Ożarowie Mazowieckim.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji ds. referendum lokalnego właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4