Otwarty konkurs ofert 2017 – częściowe rozstrzygnięcie
wtorek, 14 lutego 2017

ZARZĄDZENIE Nr B.0050.41.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt.

e-max.it: your social media marketing partner