Stanowisko samorządowców metropolii warszawskiej dotyczące wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Komunikaty
piątek, 10 marca 2017

W dniu wczorajszym 9 marca br. Burmistrz Paweł Kanclerz podpisał stanowisko samorządowców metropolii warszawskiej dotyczące wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Treść stanowiska przedstawiamy poniżej.

 

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Pan Jacek Sasin
Poseł na Sejm RP

 

My, niżej podpisani sygnatariusze poniższej deklaracji, w nawiązaniu do apelu samorządowców metropolii warszawskiej z dnia 4 lutego 2017 r. oraz krytycznych stanowisk wyrażonych przez rady gmin i powiatów metropolii warszawskiej, podtrzymujemy kategoryczne żądanie wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 1259).

Nowy projekt ustawy powinien być przygotowany przez Radę Ministrów, w ścisłej współpracy z samorządami, które na co dzień są najbliżej mieszkańców i ich codziennych spraw. Prace nad nowym projektem muszą się toczyć w oparciu o szerokie i uczciwe konsultacje, a nie narzucone odgórnie rozwiązania. W proces dialogu należy włączyć środowiska lokalne oraz ekspertów. Warunkiem koniecznym jest rzetelna i kompleksowa analiza konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych, finansowych, organizacyjno-zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Nowy projekt powinien także uwzględniać dotychczasowy dorobek współpracy w ramach metropolii warszawskiej. Pragniemy podkreślić, że od 10 lat funkcjonuje metropolitalny system transportowy oparty o jednolity system taryfowy, którego podstawą funkcjonowania są porozumienia pomiędzy m.st. Warszawą i zainteresowanymi samorządami. Ponadto w 2014 roku władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji.

Oczekujemy respektowania zasad ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim poszanowania prawa mieszkańców naszych miast i gmin do współdecydowania o ich przyszłości, zgodnie z zasadą Nic o nas bez nas.

Do czasu wypracowania nowej propozycji rozwiązań prawnych dla metropolii warszawskiej pragniemy zacieśniać i rozwijać współpracę kontynuując i intensyfikując dotychczasowe działania przy użyciu dostępnych instrumentów prawnych i organizacyjnych, z poszanowaniem samodzielności, równości i wzajemnej niezależności poszczególnych samorządów.

e-max.it: your social media marketing partner