Obwieszczenie
Komunikaty
wtorek, 27 grudnia 2005

W Urzędzie Miasta i Gminy od 2 stycznia 2006 r. przez okres 21 dni wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Duchnice - z częścią wsi Otłarzew oraz dla obszaru Koprki-Pogroszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszarów: Duchnice - z częścią wsi Ołtarzew oraz Koprki - Pogroszew

Stosownie do art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz Uchwały Nr 266/01 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 lutego 2001 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki zmienionej Uchwałą Nr 331/01 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 września 2001 r. oraz Uchwały Nr 282/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwał Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Ożarów Mazowiecki:

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki obejmujących:

obszar Duchnice- z częścią wsi Ołtarzew obszar Koprki- Pogroszew

Wraz z projektem planu wykłada się prognozę oddziaływania na środowisko.

 

Plan będzie wyłożony w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od dnia 2 stycznia 2006r. do dnia 23 stycznia 2006r. w godz. 9.00 do 15.30, poniedziałki 10.00-16.30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2006r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2006 r.

BurmistrzKazimierz Stachurski