Unijne pieniądze dla przedsiębiorców
Komunikaty
niedziela, 24 października 2004

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków UE przez przedsiębiorstwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH.

 

 

UWAGA !!!

Unijne pieniądze dla przedsiębiorców

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków UE przez przedsiębiorstwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - „PROGRAM KONKURENCYJNO|Ć” - to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kto może korzystać z „UNII DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAMU KONKURENCYJNO|Ć” ?

 • małe i średnie przedsiębiorstwa, oparte na zaawansowanych technologiach, w zakresie doradztwa i wsparcia inwestycyjnego,
 • przedsiębiorstwa inwestujące w ochronę środowiska,
 • przedsiębiorstwa dokonujące nowych inwestycji,
 • instytucje wspierające biznes,
 • fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych,
 • spółki zarządzające parkami naukowo-technologicznymi i przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi,
 • instytucje sfery naukowo-badawczej,
 • organy administracji rządowej w zakresie tworzenia elektronicznej platformy powszechnego dostępu firm i osób do informacji i usług publicznych on-line, integracji referencyjnych rejestrów firm i osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Projekty przedsiębiorstw, by zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w ramach SPO –; WKP powinny dotyczyć:

 • doradztwa w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością;, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno pomiarowej i kwalifikacji personelu,
 • doradztwa we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie,
 • doradztwa w zakresie eksportu, tworzenia sieci kooperacyjnych oraz połączeń przedsiębiorstw,
 • nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu i procesu produkcyjnego, obejmujących: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. uzyskanie patentu, nabycie licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania),
 • inwestycji w nowe technologie, wspólnych inwestycji kilku podmiotów, modernizacji,
 • udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z wyżej wymienionymi imprezami,
 • zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • inwestycji w dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska: w zakresie gospodarki wodno-¶ciekowej, gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, względem ochrony powietrza, w tym także inwestycji umożliwiających uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty, których projekty spełnią wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne, niezbędne do ich akceptacji i refundacji w ramach SPO - WKP.

Więcej informacji i wytyczne dotyczące powyższego programusą dostępne na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa ( np. w zakresie wprowadzenia na rynek nowego produktu czy zdobycia nowej grupy klientów ) oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania ( dotacje inwestycyjne np. na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej lub modernizacją środków produkcji).

Beneficjentem działania 3.4 są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek:

- zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

- osiągnęły roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Podmioty gospodarcze będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizacjęprojektów typu:

 • specjalistyczne usługi doradcze,
 • dotacje inwestycyjne

Poziom dofinansowania w ramach powyższego działania może sięgać nawet do 65% wydatków kwalifikowanych.

Szczegóły dotyczące działania 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” znajdą Państwo w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dostępnym na stronach internetowych www.zporr.gov.pl oraz www.mazovia.pl

( na podstawie www.mazovia.pl  www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz Biuletynu Nr 14/15 Fundusze Strukturalne na Mazowszu)

 

Jolanta KołodyńskaUrząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim